Elementor #4457

Lauwersoog Horeca BV, tevens handelend onder Beleef Lauwersoog en Paviljoen De Noorman 

Algemene Voorwaarden Van: Lauwersoog Horeca BV, Haven 50, 9976VN Lauwersoog (KvK nr. 67551610) 

Artikel 1 Definities  

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Lauwersoog Horeca BV (hierna LH): de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Cliënt: de wederpartij van LH

Artikel 2 Algemeen  

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LH en een cliënt waarop LH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
    2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
    3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
    4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. LH  en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes  
1. Alle aanbiedingen van LH zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.  
2. De door LH  gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. LH  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatische voor toekomstige opdrachten.  

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst  
1. Als ontbindende voorwaarde voor alle buiten activiteiten en vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de schipper in functie.  
2. Mbt vaartochten; LH is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.  
3. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot. 
4. Cliënt dient alle aanwijzingen van LH of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger en Paviljoen kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door LH noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde het dreigende ontstaan van schade of hinder.  

Artikel 5 Vertraging  
1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden de extra gemaakte kosten door LH aan cliënt doorberekend.  
2. Bij overschrijding van de afvaartijd komt het eerste kwartier voor rekening van LH. Voor ieder verder kwartier of deel daarvan betaalt cliënt extra vaartijd en extra kosten voor bedienend, gidsend, en ander opvarend personeel.  
3. Grote door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) het programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.  

Artikel 6 Betaling  

1.1 Bij feesten of partijen betaalt de client bij het ondertekenen van de overeenkomst 75 % van de totaalprijs aan, met een minimum van € 160,-. De resterende vaarprijs zal voorafgaand aan de rondvaart contant of per banktransfer of per elektronische betaling aan de kassa van LH betaald worden.  

1.2. Bij deelname aan individuele activiteiten betaalt de client 100% vooraf. Er vind geen restitutie plaats bij annuleren. Er kan gebruik worden gemaakt van een andere datum/mogelijkheid. 
2.Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft LH het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van LH.  
3.Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.  

 

Artikel 7 Annulering  
1. Bij annulering van feesten of partijen na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 50,- administratiekosten te betalen.  
2. Bij annulering van 6 weken voor vaartochtdatum is cliënt verplicht 10% van de totaalprijs te betalen.  
3. Bij annulering van 6 tot 2 weken voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 25% te betalen.  
4. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 50% te betalen.  
5. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de vaartochtdatum is cliënt verplicht 75% te betalen  
6. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de vaartochtdatum is cliënt verplicht 100% te betalen.  
7. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per mail gebeuren.  

  1. Bij annulering door client bij individuele activiteiten vind er geen restitutie plaats, er kan een andere datum worden deelgenomen, binnen het betreffende jaar.
  2. annulering door LH bied geen restitutie, er kan een andere datum worden gekozen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid LH  
1. LH is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.  
2. LH is nimmer aansprakelijk veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van LH  
3. LH is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van client ontstaan bij het betreden van Paviljoen, afvaartsteiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt een afvaartsteiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.  
4. LH is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.  
5. LH is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.  
6. Voor zover LH aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.  
7. Voor zover LH aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt maximaal de hoogte van het factuurbedrag,  

Artikel 9 Aansprakelijkheid cliënt  
1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van LH of derden.  
2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan LH of zijn medewerkers berokkent.  
3. Alle door LH georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.  
4. Cliënt vrijwaart LH van schadeclaims door derden. 

Artikel 10 Klachten  
1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de vaartocht schriftelijk bij LH te worden ingediend.  
2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de vaartocht worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.  
3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.  

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.  
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te Groningen